Heb je een juridisch geschil?

Zo bereik je een oplossing

Iedereen komt elke dag – al dan niet bewust – in aanraking met het recht. Bijvoorbeeld bij een online aankoop, het boeken van een vakantie(huis) of het aangaan van een arbeidsrelatie. Meestal verlopen deze situaties zonder problemen, maar soms kunnen er conflicten ontstaan over de rechten of plichten van de partijen. Als dat gebeurt is er sprake van een juridisch geschil. 

Liever meteen weten waar je aan toe bent?

Heb jij een juridische vraag en wil je weten wat je kunt doen? Stel dan gratis jouw juridische vraag. Onze aangesloten advocaten en juristen staan klaar om je te adviseren en eventueel verder te helpen.

Wat is een juridisch geschil?

Een juridisch geschil is een conflict of een onenigheid tussen twee of meer partijen dat op basis van wetten en regels kan worden opgelost. Dit kan variëren van een geschil over een (online) aankoop, overlast, schade of eigendomsrechten. 

Misschien denk je dat je bij een juridisch geschil meteen naar de rechter moet. Gelukkig is dat lang niet altijd nodig. Een rechtszaak is tijdrovend, duur en kost veel negatieve energie. Het is daarom verstandig om eerst te onderzoeken of je het geschil op een andere, efficiëntere manier kunt oplossen, zoals met onderhandelingen, mediation of bindend advies.

Houd er wel rekening mee dat ieder geschil uniek is. De beste manier om een specifiek geschil op te lossen hangt daarom altijd af van de omstandigheden van het betreffende geval. Het is dan ook verstandig om professioneel juridisch advies in te winnen als je betrokken bent bij een juridisch geschil. Zo krijg je een goed beeld van jouw juridische positie en kun je op een efficiënte manier een oplossing vinden.

Wat kun je doen?

Probeer eerst onderling tot een oplossing te komen​.

De meest voorkomende manier om een geschil op te lossen is door met de andere partij in gesprek of onderhandeling te gaan. Lopen de onderhandelingen uiteindelijk tot niets uit? Dan kun meestal alsnog nog naar de rechter (of een andere bemiddelaar) stappen.

Let op. Een juridische aanspraak kan na verloop van tijd verjaren of zelfs vervallen. Als een verjaringstermijn of vervaltermijn is verlopen, kun je geen aanspraak meer maken op je rechten. Dat kan soms betekenen dat er heel snel moet worden gehandeld om jouw rechten veilig te stellen.

Zo pak je de onderhandelingen slim aan:

 1. Verzamel zoveel mogelijk ‘juridische munitie’. Denk hierbij aan contracten, (eventuele) getuigenverklaringen, foto’s, e-mails, relevante informatie en andere documenten.
 2. Stel vast wat jouw juridische positie is. Voordat je contact opneemt met de andere partij of reageert op een aansprakelijkstelling is het belangrijk dat je weet hoe het juridisch zit. Waar heb jij (of de andere partij) recht op? En welke verweren kunnen daar tegenin worden gebracht? Een advocaat of jurist kan je hierbij helpen.
 3. Laat de andere partij duidelijk weten wat jouw standpunt is en wat je van hem verwacht. Luister hierbij ook goed naar de stellingen en argumenten van de andere partij en achterhaal in hoeverre deze standpunten juridisch houdbaar zijn. In deze (onderhandelings)fase kan de juiste strategie het verschil kan maken. Het is daarom verstandig om je door een juridische professional. 
 4. Soms is het verstandig om te zoeken naar een compromis. Of dit ook in jouw geval slim is (en, zo ja, in welke vorm dan), hangt af van de specifieke omstandigheden. 
 5. Houd je hoofd koel. Bij een juridisch geschil kunnen de emoties hoog oplopen. Een juridische professional kan dan helpen. 
 6. Zorg ervoor dat je de uitkomst van alle onderhandelingen en gesprekken schriftelijk bevestigt. Dat geldt natuurlijk ook voor de eventuele oplossing die wordt gevonden. Zo voorkom je dat er later onduidelijkheid ontstaat over wat er is afgesproken.

Kom je er niet uit?

Je hoeft niet altijd naar de rechter

Bepaalde geschillen kunnen alleen worden opgelost met de hulp van iemand die niet bij het geschil betrokken is en ook geen persoonlijke of professionele banden heeft met de betrokken partijen. Soms is in het contract dat je hebt gesloten al bepaald dat je gebruik moet maken van een alternatieve manier van geschilbeslechting. Is dat bij jou niet het geval, dan kun je dit soms later nog afspreken. Of dat ook wenselijk is, hangt af van de specifieke zaak. Het is verstandig om eerst een juridische professional te raadplegen voordat je hierover afspraken maakt.

Mediation

Dit is een vorm van bemiddeling waarbij een onafhankelijke derde partij (de mediator) helpt om een oplossing te vinden voor een juridisch geschil. De mediator hakt geen knoop door, maar begeleidt de partijen naar een oplossing. De oplossing wordt vastgelegd in een overeenkomst waar beide partijen zich aan moeten houden. Mediation is vooral interessant als partijen snel een oplossing willen of in de toekomst aan elkaar verbonden blijven. Mediation wordt bijvoorbeeld vaak succesvol toegepast bij scheidingen waarbij kinderen betrokken zijn.

Private rechtspraak (of arbitrage).

Arbitrage is een manier om een juridisch geschil op te lossen waarbij een onafhankelijke derde partij, de arbiter, wordt aangesteld om te beslissen over het geschil. Anders dan bij mediation hakt de arbiter dus een knoop door voor partijen. Een belangrijk voordeel van arbitrage is dat de arbiter vaak een vakdeskundige is die beschikt over specialistische kennis over de zaak. Bovendien kan arbitrage voor bedrijven reputatieschade voorkomen, omdat de details van het geschil niet openbaar worden gemaakt.

Bindend advies

Ook bij bindend advies, wordt de beslissing door een onafhankelijke derde gemaakt. Deze beslissing is, zoals de naam al zegt, bindend voor de partijen. Het belangrijkste verschil met arbitrage is echter dat bindend advies niet eindigt met een vonnis. Dat betekent dat je eerst naar de rechter moet als de andere partij zich niet aan het bindende advies houdt.

Toch naar de rechter!

Kom je er samen niet uit en biedt een andere manier van geschiloplossing geen soelaas? Dan kunnen partijen naar de rechter stappen. Het onderwerp van het geschil en de hoogte van de vordering bepalen welke rechter de zaak behandelt.

Naar de kantontrechter

In de volgende gevallen wordt jouw zaak door de kantonrechter behandeld:

 • Huurzaken
 • Arbeidszaken (als het geschil betrekking heeft op een werknemer) 
 • Zaken over consumentenkoop
 • Zaken over consumentenkrediet
 • Civiele zaken met vorderingen tot € 25.000 
 • Bewind
 • Curatele
 • Mentorschap
 • Het verwerpen of aanvaarden van een erfenis

Over het algemeen geldt dat een rechtszaak bij de kantonrechter minder formeel verloopt. Bovendien is het griffierecht (het bedrag dat je moet betalen om een rechtszaak te starten) bij het kantongerecht een stuk lager. En alleen de partij die de procedure start moet het griffierecht betalen, de tegenpartij (de gedaagde) hoeft dat niet. Hoewel je bij deze zaken geen advocaat nodig hebt, is het wel verstandig om de hulp in te schakelen van een juridisch professional.

Naar de civiele rechter

Heb je een juridisch conflict met een particulier of bedrijf dat niet door de kantonrechter wordt behandeld? Dan moet je naar de civiele rechter. Het gaat dan dus om:

 • Zaken voor een geldbedrag van meer dan € 25.000
 • Zaken die niet in geld uit te drukken zijn, zoals bij een burenruzie of geschillen over alimentatie.


Bij deze zaken moeten beide partijen een advocaat inschakelen én griffierecht betalen. Bij de civiele rechter zijn de bedragen voor het griffierecht hoger. 

Naar de bestuursrechter

Heb je een geschil met de overheid? Bijvoorbeeld over een uitkering, vergunningverlening of het niet toekennen van een subsidie? Dan moet je bij de bestuursrechter een beroepsprocedure starten. Voordat je naar de rechter kunt, moet je wel eerst een bezwaarschriftprocedure hebben doorlopen bij de overheidsinstantie. In het bezwaarschrift kun je ook vragen om rechtstreeks tegen de beslissing in beroep te gaan.

Aan een beroepsprocedure zijn meestal kosten verbonden. Hoe hoog deze kosten zijn, hangt af van het soort procedure. Tenzij de zaak betrekking heeft op vreemdelingenbewaring, is een advocaat niet verplicht. Wel is het meestal verstandig om een juridisch professional in te schakelen.

Voorkomen is beter dan genezen

Veel juridische geschillen ontstaan doordat partijen geen (duidelijke) afspraken maken. Of doordat partijen niet goed op de hoogte zijn van hun rechten en plichten. Door vooraf duidelijke afspraken te maken en op tijd juridisch advies in te winnen, kun je dus onnodige problemen voorkomen.

Wil je weten waar je aan toe bent?

Heb jij een juridische vraag en wil je weten wat je kunt doen? Stel dan gratis jouw juridische vraag. Onze aangesloten advocaten en juristen staan klaar om je te adviseren en eventueel verder te helpen.