Meer over ‘Besluit’

Besluit

De overheid neemt veel beslissingen. Deze beslissingen kunnen bijvoorbeeld gaan over het verlenen van een vergunning, het opleggen van een boete of het sluiten van een bedrijf. In het Nederlands recht worden deze beslissingen besluiten genoemd.

Wat is een besluit?

Volgens artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is een besluit een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan die een publiekrechtelijke rechtshandeling inhoudt.

Wat betekent dit?

Schriftelijke beslissing

Een besluit moet schriftelijk zijn. Dit betekent dat het op papier of digitaal moet zijn vastgelegd.

Bestuursorgaan

Een bestuursorgaan is een overheidsinstantie die bevoegd is om besluiten te nemen. Dit kunnen bijvoorbeeld zijn:

  • Gemeenteraad
  • College van Burgemeester en Wethouders
  • Provinciale Staten
  • Gedeputeerde Staten
  • Regering
  • Minister(s)

Publiekrechtelijke rechtshandeling

Een publiekrechtelijke rechtshandeling is een handeling van een overheidsinstantie die gevolgen heeft voor de rechten en plichten van burgers of bedrijven.

Voorbeelden van besluiten

Hier zijn enkele voorbeelden van besluiten:

  • Een gemeente verleent een vergunning voor een horecazaak.
  • De politie legt een boete op aan een automobilist die te hard rijdt.
  • De Belastingdienst geeft iemand een voorlopige teruggave.
  • De rechter oordeelt dat iemand onschuldig is.

Bezwaar en beroep

Tegen een besluit kan bezwaar en beroep worden ingesteld. Bezwaar is een verzoek aan de overheid om het besluit te herzien. Beroep is een verzoek aan een hogere rechter om het besluit te vernietigen.