Per 1 augustus 2022 hebben werknemers sterkere rechten. Dat heeft ook gevolgen voor werknemers die verplichte scholing moeten volgen. In dit artikel leggen wij uit wat er is veranderd.

Dit zijn de nieuwe regels voor verplichte scholing van werknemers

Hebben werknemers recht op verplichte scholing voor het werk waarvoor zij zijn aangenomen? Dan gelden er een aantal nieuwe regels (zie ook artikel 7:611a BW):

 • De kosten voor de verplichte scholing komen voor rekening van de werkgever. Het gaat hierbij om alle kosten, dus ook de reiskosten, examengelden en studiemateriaal zoals boeken.
 • Verplichte scholing wordt beschouwd als arbeidstijd/werktijd; en
 • Is het mogelijk om de scholing aan te bieden onder werktijd? Dan moet de werknemer in staat worden gesteld om het de opleiding onder werktijd te volgen.

Wanneer is sprake van verplichte scholing?

De nieuwe regels gelden niet voor iedere opleiding die de werkgever aanbiedt. Van verplichte scholing is pas sprake als de wet, de cao (of regeling door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan) zegt dat de werknemer de betreffende opleiding moet volgen. Een aantal voorbeelden zijn:

 • Opleidingen op het gebied van veiligheid en arbeidsvoorwaarden. Denk daarbij aan opleidingen voor het bijhouden van de vakbekwaamheid.
 • Scholing die noodzakelijk is voor de uitoefening van de functie, denk aan:
  • Een opleiding die voorkomt dat een werknemer disfunctioneert (bijvoorbeeld binnen een (dis)functioneringstraject), en;
  • Scholing die nodig is om een werknemer in staat te stellen mee te gaan met de technologische ontwikkelingen van de functie.
 • Scholing die voortzetting van de arbeidsovereenkomst mogelijk maakt in het geval de functie van de werknemer vervalt.
 • Opleidingen die door de werkgever moeten worden aangeboden, omdat dit in een bijzondere wet wordt voorgeschreven. Denk bijvoorbeeld aan een training Wtt die binnen de Wet Toezicht trustkantoren 2018 moet worden gevolgd. Of een training die moet worden gevolgd op grond van de Wet lokaal spoor.

Let op. Is er sprake van scholing die verplicht moet worden aangeboden? Dan mag de werkgever zelf kiezen of hij deze scholing zelf verzorgt of dit uitbesteedt aan een derde.

Gereglementeerd beroep? Dan geen verplichte scholing

Moet de werknemer een (beroeps)opleiding volgen voor het verkrijgen, behouden of vernieuwen van een beroepskwalificatie? Dan is sprake van een gereglementeerd beroep. Zolang de werkgever deze opleiding niet (ook) moet aanbieden op grond van de wet of de toepasselijke cao, is er dan geen sprake van verplichte scholing.

Benieuwd welke beroepen als een gereglementeerd beroep worden gezien? In de bijlage bij de Regeling vaststelling lijst gereglementeerde beroepen lees je welke beroepen hier onder vallen.

Uitzondering voor huishoudelijke medewerkers

Er geldt een uitzondering voor huishoudelijk medewerkers. De regels voor verplichte scholing gelden namelijk niet voor personen die:

 • (bijna) alleen werkzaamheden verrichten in en om het huis;
 • bij een particulier;
 • voor doorgaans minder dan vier dagen per week.

Let op. Onder het verrichten van huishoudelijk werk, valt ook het verlenen van zorg aan de leden van het huishouden.

Is het studiekostenbeding nog geldig?

De nieuwe arbeidsregels hebben gevolgen voor bestaande en nieuwe studiekostenbedingen. Vanaf 1 augustus 2022 zijn afspraken die de kosten voor verplichte scholing (uiteindelijk) bij de werknemer neerleggen namelijk ‘nietig’. Dat betekent dat het studiekostenbeding voor verplichte scholing niet meer geldig is. Dit geldt ongeacht de omstandigheden die daaraan ten grondslag liggen. Het is dus niet relevant of de opleiding met goed gevolg is afgelegd of dat de werknemer het arbeidscontract binnen een bepaalde termijn eindigt.

Ons advies

De nieuwe regels hebben per 1 augustus 2022 directe werking. Daarom gelden deze regels zowel voor nieuwe als voor bestaande werknemers. Werkgever moeten er daarom voor zorgen dat eventuele studiekostenbedingen in nieuwe (model)arbeidsovereenkomsten worden aangepast.

Wat zijn de andere nieuwe arbeidsregels?

Naast de nieuwe regels rondom het aanbieden van verplichte scholing. Gelden er ook

 • Werkgevers moeten werknemers beter informeren over fun arbeidsvoorwaarden. In een eerder blogartikel hebben we deze uitbreiding van de informatieplicht verder toegelicht.
 • Werkgevers mogen nevenwerkzaamheden alleen nog maar verbieden als daarvoor een goede reden bestaat. Hoe dit zit, lees je in ons artikel over de nieuwe regels over nevenwerkzaamheden.

Vragen of behoefte aan meer informatie over de nieuwe arbeidsregels?

Wilt u meer weten over de regels voor verplichte scholing? Neem gerust contact met ons op via 040 – 400 28 28