Een reorganisatie heeft een grote impact. Zowel op jouw werknemers als op de organisatie. Het is daarom belangrijk dat je van tevoren weet waar je aan toe bent. In dit artikel geef ik daarom een overzicht van de kosten in tijd én geld. Ik heb hierover ook een webflits gemaakt, deze is hier te bekijken.

Doorlooptijd reorganisatie

Een reorganisatie kost tijd. Natuurlijk moet het zo snel mogelijk gebeuren, maar ook zorgvuldig. Een reorganisatie vraagt daarom om een goede voorbereiding. Er moet (cijfermatige) informatie worden verzameld en vaak wordt er een reorganisatieplan opgesteld. Afhankelijk van de omvang van de reorganisatie, ben je hier voor kleinere reorganisaties 1 maand en voor grotere reorganisaties 2 tot 3 maanden mee bezig.

In bepaalde gevallen moet er advies worden gevraagd aan de OR. Dit traject duurt al snel een maand. Adviseert de OR negatief de adviesaanvraag? Dan kan er bovendien een maand wachttijd gelden voordat het reorganisatiebesluit kan worden uitgevoerd. En moet er (ook) met de vakbonden worden overlegd over een Sociaal Plan? Dan bedraagt de doorlooptijd al snel 2 tot 3 maanden.

Beëindigingsregeling treffen

Vaak is het voordelig om met de betreffende werknemer een beëindigingsregeling te treffen (in de vorm van een vaststellingsovereenkomst). Het is dan slim om bij het UWV eerst alleen een voorlopige ontslagaanvraag (formulier A) in te dienen. Je hebt dan 14 dagen de tijd om er met de werknemer uit te komen.

Na ondertekening van de vaststellingsovereenkomst heeft de werknemer nog een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Zorg ervoor dat je de werknemer hierop wijst. Want doe je dit niet? Dan geldt een bedenktijd van 21 dagen.

UWV ontslagprocedure

(Pas) na de voorbereiding en het eventueel benodigde overleg, kan de ontslagprocedure bij het UWV starten. Gemiddeld neemt deze procedure 4 tot 7 weken in beslag. Dit hangt er ook van af of er een tweede schriftelijke ronde nodig is en of het UWV nog aanvullende vragen aan de werkgever stelt.

Tip. Voorkom vertraging van de procedure zo veel mogelijk door ervoor te zorgen dat je de ontslagaanvraag compleet indient.

Opzegtermijn

Wanneer het UWV toestemming voor bedrijfseconomisch ontslag verleent, moet de arbeidsovereenkomst opgezegd worden met inachtneming van de geldende opzegtermijn en tegen het einde van de maand. Gedurende de opzegtermijn blijft de werknemer in dienst en moet je hem dus loon blijven betalen.

Opzegtermijn vast contract

De wettelijke opzegtermijn is altijd 1 maand en wordt langer naarmate de werknemer langer in dienst is. Zo geldt voor werknemers die langer dan 15 jaar in dienst zijn, een wettelijke termijn van 4 maanden.

Let op. Contractueel kan een langere opzegtermijn worden afgesproken. Is er een cao van toepassing waarin een kortere termijn staat? Dan kan er ook een kortere opzegtermijn gehanteerd worden.

Proceduretijd UWV

Als er een ontslagprocedure bij het UWV is doorlopen, dan mag je proceduretijd van de geldende opzegtermijn aftrekken. Wel blijft de resterende tijd altijd 1 maand.

Vergoeding wegens onregelmatige opzegging

Neem je de geldende opzegtermijn niet in acht? Dan loop je het risico dat je aan de betreffende werknemer een vergoeding moet betalen wegens onregelmatige opzegging. Zorg er dus voor dat je dit wel doet.

Financiële consequenties

Natuurlijk ga je reorganiseren om te snijden in de personeelskosten. Maar een reorganisatie kost ook geld. Ik zet de belangrijkste kostenposten voor je op een rij.

Vrijstelling van werk

Boventallig verklaarde werknemers worden tijdens de opzegtermijn vaak vrijgesteld van werk.  In die periode is er dus geen productiviteit meer, maar lopen de loonkosten nog wel door.

Outplacement

Bij bedrijfseconomisch ontslag kan het wenselijk zijn een outplacement te faciliteren. De werknemer wordt dan begeleid bij het vinden van een nieuwe baan of bij het opstarten van een eigen onderneming,

De kosten voor een outplacementtraject zijn afhankelijk van de duur en intensiteit van de begeleiding. Dit kan uiteenlopen van € 1.500 tot € 15.000 exclusief BTW. Maar gemiddeld moet je rekenen op een kostenpost van € 3.500 exclusief BTW.

Transitievergoeding

Iedere werknemer die wordt ontslagen heeft recht op een wettelijke transitievergoeding. Dat is ook het geval bij bedrijfseconomisch ontslag. De transitievergoeding bedraagt 1/3e  van het maandsalaris per dienstjaar. Voor de periode dat het contract korter duurt dan een jaar, wordt de transitievergoeding naar rato berekend. Bij de berekening van het maandsalaris moet je je vaste looncomponenten ook meetellen. Denk daarbij aan: vakantietoeslag, ploegentoeslagen, overwerkvergoedingen, winstuitkeringen, variabele eindejaarsuitkeringen en bonussen.

Meer hierover lees je in mijn artikel: ‘Transitievergoeding, wat kost ontslag?’

Let op.  Bij een vaststellingsovereenkomst is de transitievergoeding niet verplicht. Maar in de praktijk onderhandelen werknemers dit meestal wel uit. Houd er rekening mee dat de beëindigingsvergoeding hoger kan uitvallen dan de wettelijke transitievergoeding. Zo wordt de transitievergoeding in sociale plannen vaak vermenigvuldigd met een correctiefactor van 1,5.

Tekenbonus

Om een werknemer te stimuleren snel in te stemmen met de vaststellingsovereenkomst worden er regelmatig tekenbonussen verstrekt. Hoe hoog deze bonus is, hangt af van wat partijen overeenkomen. Een extra maandsalaris is hierbij niet ongebruikelijk.

Advocaatkosten

Een reorganisatie is maatwerk. Het is daarom raadzaam om juridisch advies in te winnen. Daarmee voorkom je problemen en onverwachte (en soms onnodige) kosten achteraf.

Daarnaast kun je aan de boventallige werknemers aanbieden om op kosten van de werkgever juridisch advies in te winnen over de voorgelegde beëindigingsovereenkomst. Daarbij is een maximum compensatie tussen de € 500 – € 1.000,- exclusief BTW en inclusief kantoorkosten gebruikelijk.

Eindafrekening

Bij het einde van het dienstverband hoort een eindafrekening. Daarin betaal je aan de werknemer de pro rata opgebouwde vakantietoeslag, de eventuele niet-genoten vakantiedagen en de pro rata opgebouwde dertiende maand uit. De niet-genoten vakantiedagen worden vaak weggestreept tegen de vrijstelling van werk in een onderhandeling.