Een tijdelijk huurcontract eindigt automatisch na de afgesproken termijn. Als de huurrelatie daarna wordt voortgezet, ontstaat er in principe een huurcontract voor onbepaalde tijd. Als huurder heb je dan recht op huurbescherming, wat betekent dat de verhuurder jou er niet zomaar kan uitzetten. Hoe zit dat?

Reeks van tijdelijke huurcontracten is verboden

De wet verbiedt verhuurders om twee tijdelijke huurcontracten achter elkaar aan te bieden. Als een verhuurder dat toch doet, wordt het tweede contract gezien als een vast huurcontract. Dat geldt ook als de maximumduur van 2 of 5 jaar niet wordt overschreden. De huurder heeft dan huurbescherming en kan niet zomaar meer op straat worden gezet. De oude voorwaarden blijven gelden en de huurprijs kan niet worden aangepast.

Wat gebeurt er als huurtermijn verstrijkt?

Als de termijn van een huurcontract afloopt en de verhuurder geen actie onderneemt, wordt het contract automatisch verlengd voor onbepaalde tijd. De huurder heeft dan huurbescherming en dus kan niet zomaar worden uitgezet.

Let op: aanzeggen

De verhuurder moet de huurder op tijd informeren over het einde van het contract. Gebeurt dat niet, ook dan ontstaat er een vast huurcontract.

Het tweede tijdelijk huurcontract is al getekend, wat nu?

Het verbod op het sluiten van een reeks tijdelijke huurcontracten is van dwingend recht. Kort gezegd maakt dat alle afspraken die hiermee in strijd zijn, ongeldig. Dus zelfs als jij akkoord gaat met een tweede tijdelijk huurcontract, leidt dit automatisch tot een vast huurcontract met huurbescherming.

Zijn er opties om toch in de woonruimte te blijven zonder dat er huurbescherming ontstaat?

Willen partijen de huurrelatie na afloop van het huurcontract voortzetten? Dan is het uitgangspunt dat de huurder daarna recht heeft op huurbescherming. Toch zijn er een aantal situaties die volgens de letterlijke tekst van de wet zijn toegestaan. Vraag is hierbij wel of deze constructies niet in strijd zijn met de bedoeling van de wetgever. De volgende mogelijkheden vallen allemaal binnen een zogenoemd grijs gebied. Raadpleeg daarom altijd een huurrechtspecialist als je in jouw geval wilt weten wat de mogelijkheden zijn.

Tussenpoos tussen contracten inlassen

Strikt genomen is er geen sprake van een reeks huurcontracten als de huurperiodes elkaar niet direct opvolgen. Toch is het de vraag of en wanneer er in deze situatie sprake is van een ongeoorloofde ontduikingsconstructie. Het is daarbij aannemelijk dat de lengte van de tussenperiode hierbij een rol speelt. Dus hoe meer tijd er tussen de tijdelijke contracten zit, hoe kleiner de kans dat het tweede contract wordt verlengd voor onbepaalde tijd. Maar duidelijkheid kan uiteindelijk echter alleen door de rechter worden gegeven.

Het huurcontract op naam van een andere bewoner

Mag je dan iemand anders als hoofdhuurder aanwijzen? Volgens de letterlijke tekst van de wet mag dat, maar afhankelijk van de situatie bestaat hier het risico dat er sprake is van een ongeoorloofde ontduikingsconstructie.

Het lijkt erop dat een aansluitende tijdelijk huurcontract is toegestaan als een tweede tijdelijk huurcontract op naam van een huisgenoot wordt gezet. Maar een nieuwe “huurder” vinden die de woning weer onderverhuurt aan de oorspronkelijke huurder, schuurt mogelijk dichter tegen het verbod aan.

Andere woonruimte

Als je een nieuw tijdelijk huurcontract afsluit voor een andere woning, dan is dat eigenlijk geen verlenging van het vorige contract, omdat het om een andere woning gaat. Als dezelfde huurder aansluitend een andere woonruimte huurt, lijkt er daarom geen contract voor onbepaalde tijd te ontstaan. Maar ook hier moet worden gekeken naar de omstandigheden. Zo lijkt de situatie waarin een huurder om de paar jaar verhuist naar een andere kamer in hetzelfde huis wel in strijd met de bedoeling van de wetgever.

Heb je vragen over verlengen van een tijdelijk huurcontract?

Stel dan gratis je vraag en ontvang reacties van onze aangesloten juridisch professionals.