Heb je te maken met een tijdelijk huurcontract dat binnenkort afloopt en vraag je je af wat jouw rechten en plichten zijn? In dit artikel leggen we uit wat de regels zijn en gaan we in op de mogelijkheden om een tijdelijk huurcontract toch te verlengen.

Regels rondom verlenging van tijdelijke huurcontracten

Het is wettelijk verboden om meerdere tijdelijke huurcontracten achter elkaar te sluiten. Gebeurt dit toch, dan verandert het tweede tijdelijke huurcontract automatisch in een contract voor onbepaalde tijd.

Maximale duur van tijdelijke huurcontracten

Een tijdelijk huurcontract voor zelfstandige woonruimte mag maximaal 2 jaar duren. Voor onzelfstandige woonruimte geldt een maximum van 5 jaar.

Aantal tijdelijke contracten

Met dezelfde huurder mag maar 1 tijdelijk huurcontract worden afgesloten. Dat geldt ook als het eerste tijdelijke contract korter dan 2 jaar duurt. Ook een huurcontract voor 1 jaar kun je dus niet voor een bepaalde tijd verlengen.

Gevolgen van verlenging van een tijdelijk contract

Wordt een tijdelijk contract toch verlengd? Dan ontstaat er automatisch een contract vast huurcontract. Dit heeft de volgende gevolgen:

  • De oorspronkelijke voorwaarden van het eerste contract blijven gelden, inclusief de huurprijs (met uitzondering van de jaarlijkse indexatie).
  • Afspraken over een tweede (of derde) tijdelijk contract zijn ongeldig, ook als de huurder hiermee akkoord is gegaan. Het verbod op het sluiten van meerdere contracten is namelijk van dwingend recht.
  • Huurders met een contract voor onbepaalde tijd hebben recht op huurbescherming. Dit betekent dat de verhuurder het huurcontract alleen op basis van een wettelijke opzeggrond kan beëindigen. Tenzij de huurder instemt met de opzegging, kan het contract alleen met toestemming van de rechter worden beëindigd.

Tijdelijk huurcontracten in 2024

Per 1 juli 2024 worden tijdelijke huurcontracten grotendeels afgeschaft door de introductie van de nieuwe Wet vaste huurcontracten. Vanaf die datum is het sluiten van tijdelijke huurcontracten in principe verboden, met enkele uitzonderingen zoals voor studenten en urgent woningzoekenden.

Tot 1 juli 2024 is het nog mogelijk om een tijdelijk huurcontract af te sluiten. Huurcontracten voor bepaalde tijd die voor deze datum zijn afgesloten, eindigen automatisch na afloop van de bepaalde tijd.

Wanneer wordt een tijdelijk huurcontract een contract voor onbepaalde tijd?

In de volgende situaties wordt een tijdelijk huurcontract automatisch omgezet naar een contract voor onbepaalde tijd:

1. Verlenging na 2 of 5 jaar

Een tijdelijk huurcontract voor zelfstandige woonruimte mag maximaal 2 jaar duren. Voor onzelfstandige woonruimte geldt een maximum termijn van 5 jaar. Wordt het contract na deze periode verlengd, dan ontstaat er automatisch een contract voor onbepaalde tijd.

2. Verlenging van een contract korter dan 2 jaar

De wet verbiedt verhuurders om 2 tijdelijke huurcontracten achter elkaar aan te bieden. Als een verhuurder dat toch doet, wordt het tweede contract gezien als een vast huurcontract.

3. Stilzwijgende voortzetting van een tijdelijk huurcontract

Als de verhuurder geen actie onderneemt na het aflopen van een tijdelijk huurcontract, wordt het contract automatisch verlengd voor onbepaalde tijd.

4. De verhuurder heeft de verhuurder niet op tijd geïnformeerd over moet het einde van het contract

Bij tijdelijke huurcontracten moet de verhuurder de huurder tijdig informeren over het einde van het contract. Dit wordt de aanzegplicht genoemd en houdt in dat de verhuurder de huurder minimaal 1 maand en maximaal 3 maanden van tevoren laat weten dat het contract eindigt. Voldoet de verhuurder hier niet aan, dan wordt het tijdelijke huurcontract automatisch omgezet in een contract voor onbepaalde tijd.

Is jouw tijdelijke contract omgezet in een vast contract, maar heeft jouw verhuurder de huur toch opgezegd? Lees hier wat je kunt doen als je huurcontract wordt opgezegd! 

Zijn er mogelijkheden om een tijdelijk huurcontract tóch te verlengen?

Hoewel het uitgangspunt is dat een tijdelijk huurcontract na verlenging een vast contract wordt, zijn er enkele situaties die volgens de letter van de wet zijn toegestaan:

Let op! De genoemde mogelijkheden bevinden zich in een zogenoemd grijs gebied. Raadpleeg daarom altijd een huurrechtspecialist om te weten wat de mogelijkheden zijn in jouw specifieke situatie.

1. Tussenpoos tussen contracten inlassen

Strikt genomen is er geen sprake van een reeks huurcontracten als de huurperiodes elkaar niet direct opvolgen. Toch blijft de vraag of er in deze situatie sprake is van een ongeoorloofde ontduikingsconstructie. De lengte van de tussenperiode speelt hierbij een belangrijke rol. Hoe meer tijd er tussen de tijdelijke contracten zit, hoe kleiner de kans dat het tweede contract wordt omgezet in een contract voor onbepaalde tijd. Uiteindelijk kan alleen de rechter hierover duidelijkheid geven.

2. Het huurcontract op naam van een andere bewoner

Mag je iemand anders als hoofdhuurder aanwijzen? Volgens de letter van de wet is dat toegestaan, maar afhankelijk van de situatie bestaat het risico dat dit wordt gezien als een ongeoorloofde ontduikingsconstructie.

Een aansluitend tijdelijk huurcontract lijkt toegestaan als een tweede tijdelijk huurcontract op naam van een huisgenoot wordt gezet. Echter, een nieuwe “huurder” vinden die de woning vervolgens onderverhuurt aan de oorspronkelijke huurder, ligt mogelijk dichter bij het verbod.

3. Andere woonruimte

Als je een nieuw tijdelijk huurcontract afsluit voor een andere woning, dan is dat eigenlijk geen verlenging van het vorige contract, omdat het om een andere woning gaat. Als dezelfde huurder aansluitend een andere woonruimte huurt, lijkt er daarom geen contract voor onbepaalde tijd te ontstaan. Maar ook hier moet worden gekeken naar de omstandigheden. Zo lijkt de situatie waarin een huurder om de paar jaar verhuist naar een andere kamer in hetzelfde huis wel in strijd met de bedoeling van de wetgever.

Heb je vragen over verlengen van een tijdelijk huurcontract?

Heb je een vraag over tijdelijke huurcontracten? Als huurder of juist als verhuurder? Stel dan nu je vraag aan onze aangesloten advocaten en juristen.

Ben je huurder en heeft jouw verhuurder jouw contract tegen jouw wil beëindigd? Ontdek wat je moet doen als je huurcontract wordt opgezegd!