Tijdelijke verhuur van woonruimte is aan strikte regels gebonden. Wat betekent dit voor jou als huurder of verhuurder? En wat verandert er in 2024? In dit artikel zetten we de belangrijkste informatie op een rij en ontdek je wat de impact is van de nieuwe wetgeving op tijdelijke huurcontracten.

Wat is een tijdelijk huurcontract?

Een tijdelijk huurcontract is een huurcontract met een vooraf vastgestelde einddatum. Dit contract eindigt automatisch op deze datum, zonder dat een opzegging nodig is.

Verschil tussen tijdelijke en vaste huurcontracten

 • Tijdelijke huurcontracten: Hebben een specifieke einddatum en duren maximaal 2 jaar voor zelfstandige woonruimte en maximaal 5 jaar voor onzelfstandige woonruimte.
 • Vaste huurcontracten: Hebben geen specifieke einddatum en bieden langdurige huurbescherming.

Wanneer kan een tijdelijk contract kan worden afgesloten?

Tot 1 juli 2024

Tot en met 30 juni 2024 kunnen tijdelijke huurcontracten voor alle huurders worden afgesloten. Voor alle tijdelijke contracten die vóór deze datum zijn aangegaan, blijven de oude regels van kracht.

Na 1 juli 2024: de Wet Vaste Huurcontracten

Vanaf 1 juli 2024 treedt de Wet Vaste Huurcontracten in werking, waardoor het sluiten van tijdelijke huurcontracten in principe verboden wordt. Hierop zijn enkele uitzonderingen voor specifieke groepen:

 • Studenten die voor hun studie in een andere gemeente willen wonen of uit het buitenland komen
 • Huurders die tijdelijk uit hun huurhuis moeten wegens dringende werkzaamheden of renovatie aan hun huurhuis
 • Urgent woningzoekenden die hun huis moeten verlaten vanwege bijvoorbeeld relationele problemen of geweld.
 • Voor huurders met een tweede-kans-contract, die een nieuwe kans krijgen na beëindiging van een eerder contract
 • Kinderen van overleden huurders
 • Gescheiden ouders die na een (echt-)scheiding in de buurt van hun minderjarige kinderen willen blijven wonen.
 • Ex-verslaafden die tijdelijk begeleiding nodig hebben na hun verslaving.
 • Huurders op de Waddeneilanden die daar tijdelijk werken.
 • Vergunninghouders (statushouders) die direct uit een COA-opvanglocatie komen en wachten op definitieve huisvesting.

Wettelijke regels voor tijdelijke huurcontracten

1. Maximumduur van tijdelijke huurcontracten

Voor zelfstandige woonruimte mag een tijdelijk huurcontract maximaal twee jaar duren. Voor onzelfstandige woonruimte geldt een maximale termijn van vijf jaar. Als een tijdelijk huurcontract deze maximale termijn overschrijdt, wordt het automatisch omgezet in een contract voor onbepaalde tijd.

2. Verbod op verlenging van een tijdelijk huurcontract

Het is wettelijk verboden om een tijdelijk huurcontract te verlengen. Dit betekent dat afspraken over een tweede (of derde) tijdelijk contract met dezelfde huurder ongeldig zijn, zelfs als de huurder hiermee akkoord is gegaan. Dit verbod is van dwingend recht, wat betekent dat partijen hier niet van mogen afwijken.

Wil je meer weten over de regels en mogelijkheden rondom het verlengen van tijdelijke huurcontracten? Ontdek in ons artikel “Tijdelijk huurcontract verlengen: zo zit dat!” wanneer een tijdelijk huurcontract wordt omgezet naar een vast huurcontract.

3. Aanzegplicht van de verhuurder

De verhuurder moet de huurder op tijd informeren over de einddatum van het contract. Deze aanzegplicht houdt in dat de verhuurder de huurder minimaal 1 maand en maximaal 3 maanden voor het einde van het contract schriftelijk moet informeren. Als de verhuurder de huurder niet tijdig informeert, wordt het tijdelijke huurcontract automatisch omgezet in een contract voor onbepaalde tijd. De huurder heeft dan recht op huurbescherming, waardoor de verhuurder het contract alleen mag beëindigen op basis van een wettelijke opzeggrond en toestemming van de rechter, tenzij de huurder hiermee instemt.

Alternatieven voor tijdelijke (ver)huur

In de praktijk is er veel vraag naar short stay contracten. Vanwege de wettelijke beperkingen van tijdelijke huurcontracten en het verbod erop per 1 juli 2024, is het belangrijk om de alternatieven te kennen. Wij zetten de opties voor je op een rij:

1. Doelgroepencontract

Bij een doelgroepencontract wordt de woning verhuurd aan een specifieke doelgroep. Volgens de wet kunnen dit de volgende groepen zijn:

 • Jongeren
 • Promovendi
 • Studenten
 • Ouderen
 • Gehandicapten
 • Grote gezinnen

Met een geldig doelgroepencontract kan de verhuurder het contract opzeggen als de huurder niet meer tot de doelgroep behoort. Het contract eindigt dus niet automatisch. Als de huurder niet akkoord gaat met de opzegging, moet de verhuurder naar de rechter. De verhuurder moet dan bewijzen dat er een dringende reden is voor beëindiging, dat zijn belangen zwaarder wegen en dat er vervangende woonruimte is.

Per 1 juli 2024: verhuur aan kind of ouder

Vanaf 1 juli 2024 wordt een nieuwe doelgroep toegevoegd aan de wet. Een woning mag tijdelijk worden verhuurd zodat de verhuurder de woning aan het einde van de huurperiode beschikbaar kan stellen aan een ouder of kind. Dit moet duidelijk in de huurovereenkomst zijn vastgelegd.

2. Tussenhuur (diplomatenclausule)

Bij ‘tussenhuur’ wordt de woning tijdelijk verhuurd omdat de eigenaar of oorspronkelijke huurder na afloop van het contract de woning zelf weer wil bewonen. In het huurcontract wordt dan een diplomatenclausule opgenomen.

Dit huurcontract eindigt niet automatisch. De verhuurder moet het contract opzeggen aan het einde van de huurperiode. Als de huurder niet akkoord gaat, moet de verhuurder naar de rechter voor een beëindigingsprocedure.

Het contract kan verlengd worden als beide partijen het eens zijn. Ook mag de verhuurder meerdere huurcontracten achter elkaar afsluiten.

3. Verhuur via de Leegstandwet

Als een woning tijdelijk leegstaat omdat deze te koop staat of binnenkort gesloopt of gerenoveerd wordt, kan deze tijdelijk verhuurd worden op grond van de Leegstandwet. Hiervoor is een leegstandvergunning nodig van de gemeente:

 • Bij sloop of renovatie geldt een maximale termijn van 7 jaar.
 • Voor te koop staande woningen geldt een periode van maximaal 5 jaar.

4. Huur woonruimte ‘naar aard voor korte duur’

Bij huurcontracten voor woonruimte naar aard van korte duur zijn de huurregels voor woonruimte (inclusief het recht op huurbescherming) niet van toepassing. Toch is deze optie vaak geen alternatief voor een tijdelijk huurcontract. De huurbeschermingsregels vervallen alleen in de volgende situaties:

 • De te verhuren woning is bedoeld voor kort gebruik, zoals een zomerhuisje of een woning die gesloopt wordt. Let op, een woning bestemd voor sloop of renovatie valt niet altijd onder deze uitzondering. Elk geval moet apart beoordeeld worden.
 • De huurder heeft zelf belang bij korte huur, bijvoorbeeld omdat de woning wordt gebruikt als overbruggingswoning of wisselwoning.

Benieuwd naar de mogelijkheden om tijdelijk te verhuren of te huren? Stel dan gratis je vraag aan onze experts of plan direct een kennismakingsgesprek in met huurrecht jurist Vera Schipper van Meester Schipper.

Veelgestelde vragen over tijdelijke huurcontracten

Hoe weet ik of ik een tijdelijk contract heb of een vast huurcontract?

Je kunt bepalen of je een tijdelijk of vast huurcontract hebt door op de volgende punten te letten:

 • Einddatum: Een tijdelijk huurcontract heeft een vooraf vastgestelde einddatum en eindigt automatisch. Een vast huurcontract heeft geen einddatum en loopt door totdat het wordt opgezegd.
 • Contractvoorwaarden: Kijk in je huurcontract naar termen zoals “tijdelijk”, “bepaalde tijd”, of “vaste tijd” voor tijdelijke contracten en “onbepaalde tijd” voor vaste contracten.
 • Maximumduur: Een tijdelijk huurcontract mag voor zelfstandige woonruimte maximaal 2 jaar duren, en voor onzelfstandige woonruimte maximaal 5 jaar. Langer dan deze termijnen betekent waarschijnlijk een vast contract.
 • Verlenging: Een tijdelijk huurcontract mag niet verlengd worden. Als het toch verlengd is, is het meestal omgezet in een vast huurcontract.

Twijfel je over de status van je huurcontract? Win juridisch advies in. Stel dan gratis je vraag aan onze huurrecht experts of krijg direct duidelijkheid met de huurbeschermingscheck.

Kan een huurder bezwaar maken tegen de beëindiging van een tijdelijk huurcontract?

Over het algemeen kan een huurder geen bezwaar maken tegen de beëindiging van een tijdelijk huurcontract, omdat het contract automatisch eindigt op de afgesproken einddatum. Echter, als het tijdelijke huurcontract onrechtmatig is verlengd, kan er sprake zijn van een onrechtmatige huuropzegging.

Vraag je je af of jouw contract onrechtmatig is verlengd? Lees het artikel “Tijdelijk huurcontract verlengen: zo zit dat!” voor meer informatie. Of kijk wat je kunt doen tegen de huuropzegging door de verhuurder.

Wat zijn de gevolgen als de verhuurder de aanzegplicht niet nakomt?

Als de verhuurder de huurder niet tijdig informeert over de einddatum van een tijdelijk huurcontract, wordt het contract automatisch omgezet in een contract voor onbepaalde tijd. De huurder krijgt dan volledige huurbescherming.

Wat zijn de mogelijkheden om mijn tijdelijke huurcontract te verlengen?

Verlenging van een tijdelijk huurcontract is in principe niet toegestaan. Als een verhuurder toch een verlenging aanbiedt, wordt dit contract gezien als een contract voor onbepaalde tijd. In een beperkt aantal gevallen zijn er echter mogelijkheden om een tijdelijk contract tijdelijk te verlengen. Lees het artikel over tijdelijk huurcontract verlengen of plan direct een gratis kennismakingsgesprek in met huurrechtspecialist Vera Schipper.